تصویر لودر

 برگزاری کارگاه آموزشی EPIQ در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

به همت گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد کارگاه آموزشی EPIQ ( گام های دهگانه مبتنی بر شواهد ) جهت کارشناسان ناظر و مراقبین سلامت معاونت بهداشتی برگزار شد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading