تصویر لودر

به اطلاع کلیه همکاران شاغل در دانشکده می رساند

با عنایت به نامه معاونت محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده
در خصوص اعلام شرایط لازم برای ارتقا رتبه کارکنان دانشکده

ارتقا رتبه کارکنان براساس ماده ۷۴ آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل مشروط به گزراندن دوره های آموزشی و کسب امتیازات لازم در ارزیابی سالیانه کارمند در طول مدت ارتقا رتبه شغلی می باشد

درصورت عدم تأمین شرایط لازم این معاونت هیچ گونه تعهدی در خصوص اعطای رتبه جدید به افراد واجد شرایط نخواهد داشت.

Loading

فهرست