تصویر لودر

بازدید رئیس دانشکده از پروژه درحال ساخت خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت روستای کینی سایه

دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده با همراهی مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه مدیریت،منابع وبرنامه ریزی دانشکده و مدیر حراست دانشکده از پروژه خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت روستای کینی سایه بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان روند و پیشرفت پروژه قرار گرفتند و دستورات لازم را جهت تسریع در تکمیل پروژه به پیمانکار صادر نمودند.

 همچنین دراین بازدید ،چالش ها ومشکلات احتمالی پیش رو درروند ساخت این پروژه مطرح و راهکارهای لازم در این خصوص از طرف رئیس و معاون توسعه دانشکده ارائه شد.

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

 

 

Loading

فهرست